13.07 2020 Kendelse vedrørende flextrafik.

posted in: Uncategorized | 0

Kendelse vedrørende flextrafik

Kære medlemmer
Den 19. maj 2020 blev der afsagt kendelse af Klagenævnet for udbud vedrørende en sag, der
omhandler flextrafik og udbud af opgaver tilknyttet hertil.
Kort beskrevet, så indgav en vognmand en klage over FynBus, Sydtrafik og Midttrafik, med bl.a.
påstand om, at trafikselskaberne havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og
gennemsigtighedsprincippet i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Baggrunden for det var, at
trafikselskaberne ikke havde overholdt mindstekravet om pladskrav til vogntyperne 5 (krav om
plads til fastspænding af kørestole, el-scootere mv.) og 6 (samme krav som type 5, men med
yderligere krav om trappemaskine med automatisk driftsbremse mv.) i rammeaftale ”FV6 –
FlexVariabel”.
Efter at rammeaftalen var blevet indgået imellem trafikselskaberne og vognmanden, blev
kontrakterne ikke fordelt ud på de to vogntyper, 5 og 6, i det forventede omfang. De blev i stedet
tildelt leverandører, hvis vogne ikke opfyldte kravene til vogntyperne.
Klagenævnets afgørelse resulterede i, at FynBus, Sydtrafik og Midttrafik i forening blev pålagt at
betale en økonomisk sanktion på 3 mio. kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt 30.000 kr.
til den pågældende vognmand.
Hvis I som vognmænd har budt med en type 5 eller 6 vogn i det omtalte område, har
trafikselskabernes ulovlige brug af mindre vogne (end det der var kravet i udbuddet) betydet en
mindre timetildeling til de lovlige vogne, der overholder pladskravet. Derfor kan I være berettiget
til erstatning. I opfordres således til at kontakte ATAX’s sekretariat ved tvivl, så I kan blive henvist
til yderligere juridisk rådgivning.

 

 

Med venlig hilsen

Gert Mark

Bestyrelsesformand

ATAX

Tel.nr. 40749797

gm@atax.dk