Lønkompensation 10.11 2020

posted in: Uncategorized | 0

Trepartsaftale om lokal lønkompensation som følge af ekstraordinær smitteudvikling i
Nordjylland.
Så vidt ATAX er orienteret, er der indgået en trepartsaftale imellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter, vedrørende lokal lønkompensation. Ifølge telefonisk oplysning fra
Erhvervsstyrelsen vil der snarest komme en bekendtgørelse som udpensler aftalen.
Dette er en foreløbig orientering til ATAX´s medlemmer. Så snart bekendtgørelsen foreligger, kommer der mere information på hjemmesiden.
Du kan også holde øje med om er kommer mere information på www.virksomhedsguiden.dk
ATAX vurderer på nuværende tidspunkt at følgende gælder:
Man vil kunne få lønkompensation til hjemsendte medarbejdere som er ansat før den 6. november
2020. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.
Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
Lønkompensationen vil udgøre 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn
månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. ansat der er omfattet.
Drejer det sig om pendlingslønkompensationsordningen for virksomheder og borgere der er berørt
af restriktionen vedrørende pendling på tværs af kommunegrænser, er den maksimale
lønkompensation pr. ansat omfattet af ordningen 45.000 kr.
Pendlingslønkompensation kan søges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVRnumre). Hvad dette helt konkret betyder, kan vi ikke oplyse endnu. Meningen er dog at hvis
virksomheden befinder sig i én kommune, og medarbejderen bor i en anden kommune, så skal
man kunne få kompensation efter ordningen. Men vi ved ikke om der bliver stillet nogle betingelser
op som skal opfyldes for at få kompensationen.
ATAX håber at disse oplysninger kan være til hjælp for beslutninger om at hjemsende, afskedige
eller lade chauffører udføre deres arbejde. Ellers er I velkomne til at kontakte sekretariatet til en drøftelse herom.

Med venlig hilsen

 

ATAX