Organisationsaftale om hjemsendelse

posted in: Uncategorized | 0

Aftalen er gældende for:
Virksomheder omfattet af Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport indgået mellem ATAX og 3F Transportgruppen, hvor arbejdet er indstillet på grund afCOVID-l9. Parterne er enige om, at der ikke må være systematik i arbejdsgiverens hjemsendelse af de ansatte. Der er desuden enighed om, at arbejdsgiveren så vidt muligt bør orientere den ansatte i så god tid som muligt inden hjemsendelsen.
Medarbejderne der hjemsendes, skal have skriftlig besked herom, vedlagt kopi af denne aftale. Det præciseres, at der i forbindelse med hjemsendelsen ikke skal udbetales fratrædelsesgodtgorelse.
Løn Når den ansatte er hjemsendt, betyder det, at der ikke består en forpligtelse til at betale løn i hjemsendelsesperioden.
Andet arbejde Såfremt den ansatte under hjemsendelsen påbegynder anden beskæftigelse, skal virksomheden have meddelelse herom, såfremt dette medfører, at den ansatte ikke ønsker at vende tilbage og genoptage sin beskæftigelse efter hjemsendelsen. Den ansatte er i sådanne tilfælde ikke pligtig til at give arbejdsgiveren et evt. opsigelsesvarsel i henhold til overenskomsten.
GenoptageIse af arbejdet Så snart årsagen til hjemsendelse ophører, skal den ansatte tilbydes arbejde igen. 1-Ijemsendte ansatte skal tilbydes beskæftigelse i virksomheden i den afdeling og inden for det arbejdsområde, de blev hjemsendt fra, for virksomheden ansætter nye medarbejdere til dette arbejde. Den ansatte er forpligtet til at genoptage arbejdet, når det tilbydes igen.
Såfremt en hjemsendt ansat ikke kan tilbydes beskæftigelse, afgives skriftlig opsigelse. Opsigelsesperioden er da at forstå som den periode, der går fra tidspunktet, hvor den ansatte modtager opsigelsen, til medarbejderen opsigelsesvarsel er udløbet.
Det aftales ligeledes mellem parterne, at hjemsendelse ikke regnes som afbrydelse afancienniteten
i
ansættelsesforholdet.
Denne aftale er gældende indtil den 13. april 2020, hvor den bortfalder, hvis der ikke mellem organisationerne aftales en forlængelse.
København, den 14.
ATAX & Transportgruppen 3F