Resultat af overenskomstforhandlinger mellem ATAX og 3F

posted in: Uncategorized | 0

ATAX har gennem forsommeren og efteråret været i gang med overenskomstforhandlinger med 3F og der foreligger nu et resultat, som pt. er til urafstemning blandt de medlemmer af 3F som kører under overenskomsten.

 

Resultatet på de store overenskomstområder blev 8,1 %overen 3-årig periode, så det var udgangspunktet for vores forhandlinger.

 

 

Forudsætninger for forhandlingerne

Fornyelsen af overenskomsten har haft andre forudsætninger, end vi tidligere har haft.

 

Vi fik 1. januar 2018 en ny taxilov, som har lavet om på mangt og meget, hvor vi endnu ikke har set alle virkningerne.

 

Vi fik fjernet den geografiske begrænsning og samtidig forsvandt den kommunale regulering af maksimaltaksterne.

 

Der blev indført et landsdækkende prisloft, hvor de enkelte kørselskontorer kan regulere taksterne én gang i kvartalet, i såvel opadgående som nedadgående retning.

Taksterne er således ikke længere reguleret geografisk og ud fra en stigning i omkostninger, men reguleres nu af det enkelte kørselskontor ud fra nogle forretningsstrategiske overvejelser og i hele kørselskontorets dækningsområde, hvilket kan være hele landet.

 

Samtidig udarbejdes taxiindekset ikke længere, så der kan ikke reguleres efter de faktiske omkostninger.

 

Taxikørsel kan fremadrettet kun sælges af et kørselskontor.

 

De nye forudsætninger medførte, at vi i forhandlingerne aftalte en ny lønmodel.

Det gamle elevatorsystem med garantibetaling bortfalder med den nye overenskomst.

 

 

Ny lønmodel for kørsel udsendt fra kørselskontor/bestillingskontor.

Der indføres en basisløn på kr. 23.000 pr. måned.

Denne basisløn dækker al den kørsel der udsendes fra kørselskontoret/bestillingskontoret.

Beløbet reguleres i overenskomstperioden med kr. 400 andet år og kr. 400 tredje år.

 

Der indføres en bonusordning, hvor der udbetales en bonus på 48 % af det beløb der indkøres over 51. 000 kr. pr. måned.

Beløbet reguleres i overenskomstperioden med kr. 500 andet år og kr. 500 tredje år.

 

Per 1. oktober 2018: Basislønnen udgør 23.000 kroner om måneden. Dertil kommer 48 procent af det indkørte beløb i bonus for hver krone, der indkøres ud over 51.000 kroner

Per 1. oktober 2019: Basislønnen udgør 23.400 kroner om måneden. Dertil kommer 48 procent af det indkørte beløb i bonus for hver krone, der indkøres ud over 51.500 kroner

Per 1. oktober 2020: Basislønnen udgør 23.800 kroner om måneden. Dertil kommer 48 procent af det indkørte beløb i bonus for hver krone, der indkøres ud over 52.000 kroner

 

 

 

Offentlig Service Trafik og kørsel der ikke udgår fra kørselskontor som taxikørsel

Kørslen skal udføres på timeløn.

Der indføres en basisløn på kr. 23.000 pr. måned.

Timelønnen udgør kr. 149,70 og stiger i overenskomstperioden med kr. 2,50 1. oktober 2019 og 1. oktober 2020.

 

 

 

Busoverenskomsten

Timelønnen på busoverenskomsten reguleres med kr. 3,50 første overenskomstår og kr. 2,50 andet og tredje overenskomstår.

Der er aftalt variable ugentlige timer pr. uge 32/42 uden overarbejde.

 

 

Feriefridage

Der optjenes maksimalt 5 feriefridage om året efter de samme regler som nu. Feriefridagene afregnes med 7,4 timer gange den gældende timesats.

 

 

Seniorordning

Der indføres en særlig seniorordning, der giver medarbejdere, med mindre end 5 år til folkepensionsalderen ret til seniorfridage.

Der skal laves en skriftlig anmodning herom inden 1. november i det foregående kalenderår.

Ordningen er omkostningsneutral.

 

 

Genetillæg

Der udbetales et genetillæg på kr. 35,00 for kørsel på timeløn i tidsrummet fra kl. 20:00 til kl. 06:00.

Genetillægget reguleres med 1,6 % pr. 1. oktober 2019 og 1,6 % 1. oktober 2020.

Genetillægget vedrører ikke kørsel udsendt til en taxi fra et kørselskontor.

 

 

Særlig opsparing

Der indføres en særlig opsparing der ved overenskomstens indgåelse udgør 0,7 % af den ferieberettigede løn. I overenskomstperiodens andet og tredje år stiger den særlige opsparing med henholdsvis 0,6 % og 0,7 %.

0,7 % af en lønsum på kr. 23.000 svarer til 161, pr. måned.

Beløbet opkræves af Pension Danmark.

Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

 

 

Regulering af kompetencefonden ved henvisning til af virksomheder der ikke er medlem af ATAX

Der er aftalt, at der skal ske en regulering af bidraget til kompetencefonden for virksomheder der henviser til overenskomsten uden at være medlem af ATAX. Reguleringen opkræves til ATAX.

 

 

Overenskomstens varighed

Parterne er enige om en 3 årig overenskomst, der således løber til 30. september 2021.

Parterne har forpligtet sig til at se nærmere på konsekvenserne af omlægningen af overenskomsten efter 2 år. Dette skal ske senest 30. september 2020.

Der er endvidere aftalt, at hver af parterne i overenskomstperioden kan bede om en ny forhandling.

En fornyet forhandling kræver dog enighed mellem parterne.

 

 

 

 

 

Overenskomstmøder

Der vil blive etableret en række overenskomstmøder landet over, hvor overenskomsten, dens konsekvenser og baggrund vil blive gennemgået.

 

Der vil blandt andet blive afholdt holdt 3 møder den 27. september.

Det ene på Sjælland kl. 10:00

Det andet i Fredericiaområdet kl. 14:00

Det tredje afholdes i Aalborg på Stationsmestervej 85 kl. 19:00

 

Mere præcis sted angivelse for de øvrige møder kommer ud snarest

 

  1. september 2018

Jens Vegge Bjørck