Supplerende orientering om overenskomstresultatet

posted in: Uncategorized | 0

I forlængelse af vores tidligere udsendte omtale af overenskomstresultatet, har vi modtaget en række spørgsmål fra nogle af vores medlemmer.

 

Vi blev under forhandlingerne mødt med et kontant krav om automatisk udbetaling af garantibetalingen. Et krav som er blevet imødekommet tidligere på de andre overenskomster, der indeholder taxikørsel. Det gælder både Dansk Erhverv, De kristelige og Dansk Industri. Så her var vi oppe mod en virkelighed, hvor vi realistisk ikke havde mulighed for at holde fast i den betingede garantibetaling.

Vi valgte derfor i stedet at lade det indgå i forhandlingerne og få så meget for det som muligt.

Blandt andet har det været vigtigt for os, at al den kørsel der udgår fra et kørselskontor er omfattet af basismodellen.

 

Valget faldt på at lave en ny lønmodel med en basisløn med mulighed for en bonus, når der indkøres over et vist beløb.

Priserne kan fremadrettet gå op og ned ud fra forretningsstrategiske overvejelser. Det kan ske en gang i kvartalet, med en usikker fremtid for vognmændene omkring chaufførernes lønninger til følge.

Vi har derfor valgt at fjerne denne usikkerhed ved at fjerne elevatormodellen og lave en ny lønmodel.

 

På baggrund af de spørgsmål vi har modtaget fra vores medlemmer har vi besluttet at fremsende denne supplerende orientering.

 

 • Overenskomstresultatet er IKKE en timelønsoverenskomst for taxikørsel.
 • Det er fortsat sådan, at en fuldtidsansat chauffør selv placerer sine 37 timer i den tid han har vognen til rådighed. Dette fremgår af den gamle overenskomst og den samme tekst vil stå i den nye. Og der vil således ikke skulle betales overtidsbetaling eller forskudttidstillæg for kørsel i en taxiindrettet tilladelse for alle typer kørsel for et kørselskontor
 • Gadeture er juridisk set også at betragte som kørsel for et kørselskontor. Det fremgår af taxiloven, at gadeturen juridisk anses som en aftale indgået mellem kunden og kørselskontoret, selv om kunden ved en gadetur aldrig kommer til at tale med andre end føreren af taxien.
 • Med ændringen i taxiloven og bortfald af serviceforpligtesen, vil vi se en stigning i behovet for chauffører ansat på deltid. Her er det vigtigt, at der sondres mellem en deltidsansat og en afløser.
 • En deltidsansat chauffør er ansat på et mindre ugentligt timeantal end 37 timer, hvilket skal fremgå af ansættelsesbeviset. Det ugentlige timetal kan godt være ulige fordelt, så der f.eks. arbejde to dage i en uge og 4 dage i en anden uge. Der skal være en vagtplan.
 • Er en deltidsansat chauffør f.eks. ansat til at køre 3 dage er hans arbejdstid 3/5 af 37 timer og hans basisløn tilsvarende nedsat til 3/5 være i samme forhold = kr. 13.800.

I det samme eksempel vil bonusgrænsen være nedsat til 3/5 = kr. 30.600. Her vil der så skulle udbetales bonus på 48 % af det chaufføren kører ind over kr. 30.600 på en måned.

 • En afløser er en vikar, der ikke går i fast skema eller med påregnelige vagter, men som principielt set ikke har nye arbejdsdage aftalt når han går hjem fra den sidste vagt.

En afløser aflønnes på dagsbasis med kr. 23.000/160,33*7,4 = kr. 1.061.56.

Afløserens daglige bonusgrænse er kr. 51.000/166,33*7,4 = kr. 2.353,90

Bonusgrænsen opgøres i antal vagter på en måned.

 • Vi har i ATAX overenskomsten flere typer tilladelser, hvilket vedrører såvel tilladelser efter den gamle taxilov som tilladelser til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov. De er som følger:
 • En ”gammel” taxitilladelse, der kører med basisløn på basisløn og bonus.
 • En ny tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, der er indrettet som taxi. Der køres med basisløn og bonus for al den kørsel, der enten kommer ud fra kørselskontoret eller er taxi gadeture.
 • En Tilladelse til Offentlig Servicetrafik efter den gamle taxilov. Her køres på timeløn og med overarbejde udover 37 timer. Her gælder også regler om forskudt tid.
 • En ny tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, der kører anden kørsel end kørsel for et kørselskontor, eksempelvis trafikselskabskørsel eller limousine kører på timeløn.
 • Bus efter busdelen af ATAX-3F overenskomsten kører efter timelønsbestemmelserne i denne del af overenskomsten.

 

 1. september 2018

Jens Vegge Bjørck